Queen Trapper

 

2017 Queen Trapper Results

Queen Trapper Clarissa Burns
Runner Up Adriana Sawchyn
Rookie Award Jill Perchaluk
Queen Trapper Sportsmanship Award Clarissa Burns
Tough Luck Award Jenn Cook1 2 3 4

2016 Queen Trappers2016 Queen Trapper Major Sponsors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Results
2014 Results
2013 Results
2012 Results
2011 Results
2010 Results
2009 Results
2008 Results
2007 Results
2006 Results
2005 Results